Monday, February 2, 2009

Tatabahasa Al-Quran 20

ISIM MUSYTAQ ( إِسْمُ الْمُشْتَقُّ )

KETERANGAN LANJUT


Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, Isim Musytaq atau Isim Terbitan ialah Isim-Isim yang diambil (terjadi) daripada perkataan Masdar.

1. Wazan dan contoh ISM FAA'IL ( إِسْمُ الْفَاعِلِ ) :-

(i) Bagi Tsulatsi Mujarrad, wazannya Faa'ilun ( فَاعِلٌ ) - lihat senarai dibawah:-
Maknaاسم فاعلمضارعماض
tolongنَاصِرٌيَنْصُرُنَصَرَ
bukaفَاتِحٌيَفْتَحُفَتَحَ
pukulضَارِبٌيَضْرِبُضَرَبَ
kiraحَاسِبٌيَحْسِبُحَسِبَ
baikحَاسِنٌيَحْسَنُحَسَنَ
tahuعَالِمٌيَعْلَمُعَلِمَ
yang me-sedang/akantelah


(ii) Bagi Tsulatsi Mudha'af, wazannya ada perubahan dengan Tasydid ( ـّـ ) - lihat senarai dibawah:-


Maknaاسم فاعلمضارعماض
hitungعَادِدٌ > عَادٌّيَعْدَدُ > يَعُدُّعَدَدَ > عَدَّ
sesatضَالِلٌ > ضَلٌّيَضْلِلُ > يَضِلُّضَلَلَ > ضَلَّ
kasihوَادِدٌ > وَادٌّيَوْدَدُ > يَوَدُّوَدَدَ > وَدَّ
yang me-sedang/akantelah


(iii) Bagi Tsulatsi Ajwaf, wazannya ada perubahan disebabkan ada huruf-huruf Illat ( ى و ) - lihat senarai dibawah:-
Maknaاسم فاعلمضارعماض
kataقَاوِلٌ > قَائِلٌيَقْوُلُ > يَقُوْلُقَوَلَ > قَالَ
diriقَاوِمٌ > قَائِمٌيَقْوُمُ > يَقُوْمُقَوَمَ > قَامَ
kelilingطَاوِفٌ > طَائِفٌيَطْوُفُ > يَطُوْفُطَوَفَ > طَافَ
jualبَايِعٌ > بَائِعٌيَبْيِعُ > يَبِيْعُبَيَعَ > بَاعَ
alirسَايِلٌ > سَائِلٌيَسْيِلُ > يَسِيْلُسَيَلَ > سَالَ
sukatكَايِلٌ > كَائِلٌيَكْيِلُ > يَكِيْلُكَيَلَ > كَالَ
yang me-sedang/akantelah


(iv) Bagi Tsulatsi Naqis, wazannya juga ada perubahan disebabkan ada huruf-huruf Illat, kecuali ada Alif-Lam ( ال ) maka ( ى ) nya ditimbulkan semula - lihat senarai dibawah.
Maknaاسم فاعلمضارعماض
perangغَازِوٌ > غَازٍ / الْغَازِىيَغْزُزُ > يَغْزُوْغَزَوَ > غَزَا
seruدَاعِعٌ > دَاعٍ / الدَّاعِىيَدْعُوُ > يَدْعُوْدَعَوَ > دَعَا
maafعَافِوٌ > عَافٍ / الْعَافِىيَعْفُوُ > يَعْفُوْعَفَوَ > عَفَا
lontarرَامِىٌ > رَامٍ / الرَّامِىيَرْمِىُ > يَرْمِىرَمَىَ > رَمَى
pimpinرَاعِىٌ > رَاعٍ / الرَّاعِىيَرْعِىُ > يَرْعِىرَعَىَ > رَعَى
sisaبَاقِىٌ > بَاقٍ / البَاقِىيَبْقِىُ > يَبْقِىبَقَىَ > بَقَى
yang me-sedang/akantelah


Bagi selain Tsulatsi (Rubaa'i, Khumaasi, Sudaasi), maka Ism Faa'il nya hendaklah berpandukan kepada Mudhari' nya, iaitu gantikan huruf ( ى ) dengan ( م ) yang dibaris Dhammah ( ـُـ ) dan dibariskan Kasrah ( ـِـ ) huruf sebelum akhirnya - lihat senarai dibawah.

Maknaاسم فاعلمضارعماض
ajarمُعَلِّمٌيُعَلِّمُعَلَّمَ
muliaمُكْرِمٌيُكْرِمُأََكْرَامَ
fikirمُتَفَكِّرٌيَتَفَكَّرُتَفَكَّرَ
pegang teguhمُعْتَصِمٌيَعْتَصِمُإِعْتَصَمَ
sombongمُسْتَكْبِرٌيَسْتَكْبِرُإِسْتَكْبَرَ
yang me-sedang/akantelah


Tetapi bila Mudhari' nya berbentuk Ajwaf, haruslah baris Kasrah ( ـِـ ) tadi berpindah lagi kehuruf sebelumnya - lihat senarai dibawah.


Maknaاسم فاعلمضارعماض
dirikanمُقْوِمٌ > مُقِيْمٌيُقْوِمُ > يُقِيْمُأَقْوَمَ > أَقَامَ
patuhمُطْوِعٌ > مُطِيْعٌيُطْيِعُ > يُطِيْعُأَطْوَعَ > أَطَاعَ
lurusمُسْتَقْوِيْمٌ > مُسْتَقِيْمٌيَسْتَقْوِمُ > يَسْتَقِيْمُإِسْتَقْوَمَ > إِسْتَقَامَ
minta tolongمُسْتَعْوِيْنٌ > مُسْتَعِيْنٌيَسْتَعْوِنُ > يَسْتَعِيْنُإِسْتَعْوَنَ > إِسْتَعَانَ
yang me-sedang/akantelah2. Wazan dan contoh ISIM MAF'UL ( إِسْمٌ مَفْعُوْلٌ )

(i) Bagi Tsulatsi Mujarrad, wazannya Maf'uulun ( مَفْعُوْلٌ )

Maknaاسم مفعولمضارعماض
tolongمَنْصُوْرٌيَنْصُرُنَصَرَ
bukaمَفْتُوْحٌيَفْتَحُفَتَحَ
pukulمَضْرُوْبٌيَضْرِبُضَرَبَ
kiraمَحْسُوْبٌيَحْسِبُحَسِبَ
baikمَحْسُوْنٌيَحْسَنُحَسَنَ
tahuمَعْلُوْمٌيَعْلَمُعَلِمَ
hitungمَعْدُوْدٌيَعُدُّعَدَّ
sesatمَضْلُوْلٌيَضِلُّضَلَّ
kasihمَوْدُوْدٌيَوَدُّوَدَّ
yang di-sedang/akantelah


(ii) Bagi Tsulatsi Ajwaf yang ada huruf Illat ( و ), wazannya dibuang satu huruf و nya, seperti contoh berikut:-Maknaاسم مفعولمضارعماض
kataمَقْوُوْلٌ > مَقُوْلٌيَقُوْلُقَالَ
diriمَقْوُوْمٌ > مَقُوْمٌيَقُوْمُقَامَ
kelilingمَطْوُوْفٌ > مَطُوْفٌيَطُوْفُطَافَ
yang di-sedang/akantelah


(iii) Bagi Tsulatsi Ajwaf yang ada huruf Illat ( ى ), wazannya terpaksa juga dibuang huruf و nya, seperti contoh berikut:-Maknaاسم مفعولمضارعماض
jualمَبْيُوْعٌ > مَبِيْعٌيَبِيْعُبَاعَ
alirمَسْيُوْلٌ > مَسِيُلٌيَسِيْلُسَالَ
sukatمَكْيُوْلٌ > مَكِيْلٌيَكِيْلُكَالَ
yang di-sedang/akantelah


(iv) Bagi Tsulatsi Naqis yang asalnya ada dua huruf Illat ( وْوٌ ), maka wazannya terpaksa disatukan dengan Syaddah ( وّ ), seperti contoh berikut:-Maknaاسم مفعولمضارعماض
perangمَغْزُوْوٌ > مَغْزُوٌّيَغْزُوْغَزَا
seruمَدْعُوْوٌ > مَدْعُوٌّيَدْعُوْدَعَا
maafمَغْفُوْوٌ > مَعْفُوُّيَعْفُوْعَفَا
yang di-sedang/akantelah


(v) Bagi Tsulatsi Naqis yang ada dua huruf Illat ( وْىٌ ), maka wazannya terpaksa dibuang huruf و dan disyaddahkan ( ىّ ) nya, seperti contoh berikut:-Maknaاسم مفعولمضارعماض
lontarمَرْمُوْىٌ > مَرْمِىٌّيَرْمِىرَمَى
pimpinمَرْعُوْىٌ > مَرْعِىٌّيَرْعِىرَعَى
sisaمَبْقُوْىٌ > مَبْقِىٌّيَبْقِىبَقَى
yang di-sedang/akantelah


Bagi yang bukan Tsulatsi (Rubaa'i, Khumaasi dan Sudaasi), Isim Maf'ulnya hendaklah dilakukan seperti Isim Faa'il juga, iaitu gantikan huruf Mudhari' nya ( ى ) dengan ( م ), tetapi huruf sebelum akhirnya hendaklah dibaris dengan Fathah ( ـَـ ), seperti contoh berikut:-

Maknaاسم مفعولمضارعماض
ajarمُعَلَّمٌيُعَلِّمُعَلَّمَ
muliaمُكْرَمٌيُكْرِمُأََكْرَامَ
fikirمُتَفَكَّرٌيَتَفَكَّرُتَفَكَّرَ
pegang teguhمُعْتَصَمٌيَعْتَصِمُإِعْتَصَمَ
sombongمُسْتَكْبَرٌيَسْتَكْبِرُإِسْتَكْبَرَ
yang di-sedang/akantelah


Tetapi bila Mudhari' nya berbentuk Ajwaf, maka Isim Maf'ulnya berubah pula, iaitu disebabkan oleh huruf2 Illat yang terpaksa ditukar ( و ى ) kepada ( ا ) untuk menyelaraskan barisnya; seperti contoh berikut:-


Maknaاسم مفعولمضارعماض
dirikanمُقْوَمٌ > مُقَامٌيُقِيْمُأَقَامَ
patuhمُطْوَعٌ > مُطَاعٌيُطِيْعُأَطَاعَ
lurusمُسْتَقْوَمٌ > مُسْتَقَامٌيَسْتَقِيْمُإِسْتَقَامَ
minta tolongمُسْتَعْوَنٌ > مُسْتَعَانٌيَسْتَعِيْنُإِسْتَعَانَ
yang di-sedang/akantelah


3. Wazan dan contoh SIGHAH MUSYABBAHAH ( صِّفَةُالْمُشَابَّهَةُ )

Sifat Musyabbahah (sifat tetap) hanya terjadi dari Fi'il Lazim dan wazannya ada berbagai macam, antaranya seperti berikut:-

(i) فَعِلٌ : iaitu bagi perkataan2 yang menunjukkan senang atau susah, seperti:-


Maknaمؤنثمذكر
Yang senang; menggembirakanفَرِحَةٌفَرِحٌ
Yang susah; membosankanضَجِرَةٌضَجِرٌ


(ii) أَفْعَلُ : iaitu bagi perkataan2 rupa, warna, celaan, kebagusan, seperti:-


Maknaمؤنثمذكر
Yang merahحَمْرَآءُأَحْمَرُ
Yang tempangعَرْجَآءُأَعْرَجُ


(iii) فَعْلاَنُ : iaitu bagi perkataan2 yang kekosongan, kepenuhan, seperti:-


Maknaمؤنثمذكر
Yang kenyangشَبْعَىشَبْعَانُ
Yang dahagaعَطْشَىعَطْشَانُ


(iv) فَعِيْلٌ ، فُعَالٌ ، فَعَالٌ ، فَعَلٌ ، فَعْلٌ ، فُعْلٌ , seperti:-
Yang takutجُبَّانٌ Yang cerdikشَهْمٌ
Yang kerasصَلْبٌYang gagahبَطَلٌ
Yang besarعَظِيْمٌYang beraniشُجَاعٌ


(v) Sifat Musyabbahah yang selain Tsulatsi, wazanya seperti wazan Ism Faa'il, seperti:-
Betul perangai(nya)=مُسْتَقِيْمُ الأَخْلاَقِ
Tenang hati(nya)=مُطْمَئِنُّ الْقَلْبِ

Dan setiap Ism Faai'il dan Ism Maf'ul yang bukan dimaksudkan kejadian2 yang baharu, maka ia juga dianggap bersifat Musyabbahah, seperti:-
Yang bersih hati(nya)=طَاهِرُ الْقَلْبِ
Yang terpuji tujuan-tujuan(nya)=مَحْمُوْدُ الْمَقَاصِدِ


4. Wazan dan contoh Sighah Mubaalaghah ( صِيْغَةُالْمُبَآلَغَةِ )

Wazan2 yang digunakan antaranya seperti contoh berikut:-
Maknaصيفة مبالغةاسم فاعل
yang banyak kufurكُفَّارٌكَافِرٌ
Yang Amat Pengampunغَفُوْرٌغَافِرٌ
Yang Maha Berkuasaقَدِيْرٌقَادِرٌ
yang amat takutحَذِرٌحَاذِرٌ
yang pintar bertuturمِقْوَالٌقَائِلٌ


5. Wazan dan contoh ISM TAFDHIL ( إِسْمُ التَّفْضِيْلِ )

Wazan kepada Ism Tafdhill ialah أَفْعَلُ dan ia menunjukkan kelebihan, iaitu antara dua benda yang sama sifatnya, tetapi salah satu ada kelebihan dari yang lainnya, seperti:-

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan.

Maka perkataan أَكْبَرُ = lebih besar itu menunjukkan bahawa Fitnah dan Pembunuhan itu sama mempunyai sifat bahayanya, tetapi bahaya Fitnah itu lebih besar dari bahaya Pembunuhan.

Wazan Ism Tafdhil ialah:-
Maknaمؤنثمذكر
lebih besarكُبْرَىأَكْبَرُ
lebih kecilصُغْرَىأَصْغَرُ
lebih dekatقُرْبَىأَقْرَبُ


Ada juga terdapat Ism Tafdhil dari kata-kata خَيْرٌ dan شَرٌّ seperti berikut:


لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
Nescaya (Sesungguhnya) keampunan dari Allah dan rahmatNya adalah lebih baik dari apa yang mereka itu himpunkan. (3:157)

أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ
Mahukah aku khabarkan kepada kamu yang lebih buruk lagi daripada itu. (22:72)

Ism Tafdhil itu boleh diterbitkan dari semua Fi'il Tsulatsi Mujarrad yang sempurna tasrifnya, tetapi jika tidak menepati syarat itu maka Tafdhilnya itu akan menggunakan perkataan lain yang sesuai lalu disebutkan Masdarnya dengan berbaris Fathah ـَـ sebagai penjelas bandingannya, seperti:-


أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا
Adakah kamu (yang) lebih teguh kejadian ataukah langit yang dibinaNya? (79:27)

مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا
Siapakah yang lebih lemah pembantu dan lebih sedikit bilangan? (72:24)

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
Maka hendaklah ia perhatikan (periksa) yang mana dia (diantara penduduk disitu yang) lebih bersih makanannya.... (18:19)

Ism Tafdhil juga ada mepunyai tiga hal (situasi), iaitu:-

(i) Tidak menggunakan ال dan tidak Mudhaf (sandaran). Hal seperti ini mestilah ia Mufrad (menunjukkan satu), Muzakkar (menunjukkan jenis lelaki) dan Nakirah (tidak tentu siapa), kemudian disambungkan dengan مِنْ untuk Ism yang diTafdhilkan itu, seperti berikut:-

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Kami lebih hampir kepadanya dari urat leher(nya) (50:16)

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً
Aku lebih banyak daripada engkau (akan) harta (18:34)

(ii) Ada menggunakan ال. Hal seperti ini haruslah disesuaikan dengan Ism yang dilebihkan itu, dan tidak dihubungkan dengan مِنْ bagi Ism yang diTafdhilkan itu, seperti berikut:-
مؤنثمذكر
Mufrad (1)هَذِهِ الصُّغْرَىهَذَااْلاَصْغَرُ
Mutsanna (dua)هَتَانِ الصُّغْرَيَانِهَذَااْلاَصْغَرَانِ
Jamakهَـؤُلاَءِ الصُّغْرَيَاتُهَـؤُلاَءِ اْلاَصْغَرُوْنَ


(iii) Mudhaf (sandaran). Dalam hal seperti ini haruslah diperhatikan dua perkara:-

(a) Mudhaf pada Ism Nakirah.

Apabila Mudhafnya pada Ism Nakirah (iaitu nama yang tidak ditentukan, seperti رَجُلٌ = seorang lelaki) , haruslah Tafdhil itu Mufrad dan Muzakkar, dan harus juga sesuai antara Ism yang dilebihkan itu dengan Ism yang di lebihinya, seperti:-

مُحَمَّدٌ أَكْبَرُ رَجُلٍ
Muhammad sebesar-besar lelaki.

زَيْنَبُ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ
Zainab seutama-utama perempuan.

(b) Mudhaf pada Ism Maa'rifah

Apabila Mudhafnya pada Ism Maa'rifah (iaitu nama yang ditentukan, seperti الرَّجُلٌ = lelaki itu) tetapi disengajakan Tafdhilnya, iaitu yang dilebihkan itu sememangnya melebihi, maka bolehlah Ism Tafdhil-nya sesuai dengan Ism yang dilebeihi itu, atau boleh juga tidak disesuaikan, seperti:-

( الْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ النَّاسِ ( أَفَاضِلُ النَّاسِ
Nabi-nabi itu seutama-utama manusia.

( مَرْيَمُ أَفْضَلُ النِّسَاءِ ( فُضْلَى النِّسَاءِ
Maryam itu seutama-utama perempuan.

Tetapi jika tidak disengajakan Tafdhil-nya, maka haruslah disesuaikan antara Ism yang melebihi, seperti:-

مُحَمَّدُ وَأِبْرَاهِيْمُ أَعْدَلاَ النَّاسِ
Muhammad dan Ibrahim seadil-adil manusia.

مَرْيَمُ وَفَاطِمَةُ فَضْلَيَا النِّسَاءِ
Maryam dan Fatimah seutama-utama manusia.

زَيْنَبُ الفُضْلَى
Zainab yang terutama

No comments: